Co budete potřebovat k žádosti o hypotéku?

Hypotéka je dlouhodobý úvěr zajištěný nemovitostí. Doba splácení hypotéky se pohybuje od 1 do 30 let. Některé banky mohou poskytnout dobu splácení až 40 let. Hypotéka je typ úvěru, který je zajištěn zástavním právem, ale nemovitost nemusí být ve vašem vlastnictví. Můžete například zastavit dům svých rodičů nebo nemovitost ve vlastnictví jiné osoby.

Kdo může žádat o hypotéku?

- Hypotéku může získat fyzická osoba, která je dospělá, tj. starší 18 let
- je občanem České republiky s trvalým pobytem ve České republice nebo cizincem s trvalým pobytem ve České republice, přičemž jeden z žadatelů je občanem země EU
- žadatel má příjem ze závislé činnosti, podnikání nebo jiný příjem, který musí bance doložit

Dokumenty potřebné ke zpracování 

- doklad totožnosti (občanský průkaz a cestovní pas nebo řidičský průkaz nebo rodný list nebo průkaz pojištěnce)
- potvrzení o příjmu nebo daňové potvrzení potvrzené finančním úřadem
- v některých případech výpis z účtu z jiné banky

Dokumenty o nemovitostech

- znalecký posudek na nemovitost, která je předmětem zástavy (ne starší jednoho roku)
- pojistná smlouva na zajištěnou nemovitost (může být uzavřena po schválení hypotéky, nejpozději však před prvním čerpáním)
- kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí, která se přikládá k žádosti, ale pro čerpání musí být již podepsána kupní smlouva (pokud je účelem koupě nemovitosti)
- smlouva o výstavbě nebo smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví obydlí nebo smlouva o dílo (v případě koupě rozestavěného obydlí)
- platné dědické osvědčení (pokud je účelem hypotéky vypořádání dědictví, např. vyplacení sourozenců)
- pravomocný rozsudek o rozvodu a dohoda manželů o vypořádání společného jmění manželů (v případě vypořádání společného jmění manželů po rozvodu).  

Výstavba atd.

- list vlastnictví ke stavebnímu pozemku
- geometrický plán
- platné stavební povolení
- stavební rozpočet
- stavební projekt (nebo smlouva o dílo na výstavbu stavební firmou)
- účtenky nebo faktury za stavební materiál (stavba svépomocí)

Rekonstrukce

- ohlášení stavebních prací stavebnímu úřadu (v případě drobných rekonstrukcí, např. výměny oken, střechy apod.)
- odhadovaný rozpočet
- smlouva o dílo, pokud rekonstrukci provádí stavební firma
- stavební povolení (v případě rozsáhlé rekonstrukce, nebo pokud může dojít ke změně půdorysu nemovitosti, také geometrický plán), včetně projektu a rozpočtu stavby).  

Pro vypracování znaleckého posudku

- list vlastnictví ne starší než 3 měsíce
- kopii katastrální mapy
- doklad o stáří budovy (kolaudační rozhodnutí)

Doklad o nabytí nemovitosti: Kupní smlouva, darovací smlouva, smlouva o převodu vlastnictví, dědické osvědčení atd.

Po schválení hypotéky

- poplatek za kolky na úřadech
- předložení hypoteční smlouvy
- podání žádosti o registraci zástavního práva

Před čerpáním úvěru banka požaduje, aby byla nemovitost pojištěna na částku odpovídající alespoň výši poskytnutého úvěru, a zároveň aby bylo ve prospěch banky vybráno pojistné za pojištění předmětné nemovitosti.