Zajištění hypotečního úvěru

Zajištění hypotéky aneb hypotečního úvěru je jedním z nástrojů, jak omezit ztráty vzniklé v důsledku selhání platební morálky klienta. Zajištění úvěru lze rozdělit na hotovostní a bezhotovostní. V závislosti na typu zajištění rozlišujeme zástavu, záruku a zajištění vkladu.

Zabezpečení zástavou

Podmínkou pro získání hypotečního úvěru na bydlení nebo americké hypotéky je zajištění úvěru nemovitostí, tj. zřízení zástavního práva k nemovitosti ve prospěch banky. Zástavní právo (známé také jako zástava) je věcné právo k cizímu majetku. Slouží k zajištění úvěru, takže v případě nesplácení je banka oprávněna požadovat uspokojení ze zastavené nemovitosti, prodat ji a ponechat si peníze až do výše nesplacené části úvěru. Hypoteční úvěr nemusí být zajištěn nemovitostí, na kterou si berete úvěr. Také nemusíte být vlastníkem zastavené nemovitosti, pokud využijete "hypotečního ručitele", který je ochoten zastavit svou vlastní nemovitost k zajištění vašeho úvěru. Hypoteční úvěr může být zajištěn několika nemovitostmi najednou.

Vytvoření zástavního práva

Před zřízením hypotéky se banka musí ujistit, že nemovitost není zatížena jinou hypotékou nebo že na nemovitosti neváznou žádná věcná břemena, která by mohla bránit realizaci hypotéky. Pokud na nemovitosti váznou další zástavní práva nebo věcná břemena, banka nemusí nemovitost přijmout jako zástavu a budete muset úvěr zajistit jinou nemovitostí.

Zástavní právo ve prospěch banky vzniká na základě písemné zástavní smlouvy mezi bankou a vlastníkem nemovitosti. Zástavní právo je zapsáno do katastru nemovitostí na základě žádosti o zápis zástavního práva, kterou do katastru nemovitostí podává vlastník nemovitosti. Spolu s žádostí o registraci musíte katastru nemovitostí předložit také zástavní smlouvu a smlouvu o půjčce. Ve smlouvě o zřízení zástavního práva musí být uveden předmět zástavy a pohledávka, kterou zástava zajišťuje. Vznikne-li na zastavené nemovitosti více zástavních práv, uspokojují se přednostně nejstarší zástavní práva, nestanoví-li zákon jinak.

Snížení hodnoty zastavené nemovitosti v průběhu splácení hypotéky

V průběhu splácení úvěru zajištěného nemovitostí může nastat situace, kdy zastavená nemovitost ztratí část své hodnoty a zajištění úvěru se stane nedostatečným. V takovém případě má banka právo požádat dlužníka o doplnění zajištění úvěru (např. zástavou jiné nemovitosti). Pokud tak dlužník neučiní, stává se nezajištěná část úvěru okamžitě splatnou.

Zánik zástavního práva

Zástavní právo zaniká kompletním splacením hypotečního úvěru.